ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน อบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ธันวาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน อบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2562