ต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
11 มิ.ย. 2563 เวลา 15.30 น. ท่านนายกประสาน สงวนพันธ์ พร้อมด้วยท่านรองทวีศักดิ์ แสงค้อม ลงพื้นที่ต้อนรับ
คณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานขนาดกลางที่ 13
 
และลงพื้นที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมาเป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นในตำบลบ้านเก่า ถือเป็นโครงการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง