โครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

       โครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

        กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า

ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลบ้านเก่ามีความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก

นายประสาน  สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

        การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า เข้าร่วมอบรมจำนวน 204 คน  

โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินการเป็น 2 รุ่น

ประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี

ประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  โรงเรียนพัฒน์พงศ์   โรงเรียนวัดบ้านเก่า  โรงเรียนวัดพุน้อย โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี

โดยมี พระมหาประพันธ์  ชิตมาโร และพระเกรียงไกร ธมมสาโร พระอาจารย์จากวัดเทวสังฆาราม พระอารมหลวง เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง