ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. 1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. 2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. 3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. 7 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. 8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. 9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. 1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. 2 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. 3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. 4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. 5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. 6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. 7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. 8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. 9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. 10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. 11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. 12 การท่องเที่ยว
  13. 13 การผังเมือง

 

อำนาจหน้าที่ตามแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้

อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

          มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติและ

ข้อบังคับตำบล  การประชุมสภา  การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  การเลือกตั้ง  งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี  

การประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ  งานส่งเสริมการเกษตร  การท่องเที่ยว  การศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษา

ในหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ

รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม

นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ 
         - งานตรวจสอบภายใน 
         - งานบริหารงานบุคคล 
         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
         - งานประชาสัมพันธ์ 
         - งานอาคารสถานที่ 
         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
         - รายงานการประชุมสภา 
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา 
         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ 
         - งานอำนวยการและประสานราชการ 
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา 
         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา 
         - งานข้อมูลเลือกตั้ง 
         - งานชุมชนสัมพันธ์ 
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา 
         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

         - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
         - งานวิชาการ 
         - งานงบประมาณ 
         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล 
         - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

         - งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  เป็นต้น
         - งานสุสานและฌาปณสถาน
         - งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
         - งานพัฒนาชุมชนและสังคม
         - งานจัดระเบียบชุมชน
         - งานสังคมสงเคราะห์
         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
         - งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
         - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
         - งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
         - งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน
         - งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน
         - งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
         - งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว

กองคลัง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับ  การเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล

รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและ

นำส่งเงิน  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน   การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  

การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด

และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  

การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาต  และค่าธรรมเนียมต่างๆ

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
         - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
         - งานเก็บรักษาเงิน 
         - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี 
         - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานการบัญชี 
         - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
         - งานงบการเงินและงบทดลอง 
         - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
         - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 
         - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
         - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า 
         - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
         - งานการนำส่งเงินรายได้ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
         - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
         - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
         - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

         มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน  

แหล่งน้ำ  ฯลฯ  งานการประมาณ  การค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  

งานผังเมือง  งานซ่อมบำรุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ  งานควบคุม  การก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุง

ในกิจการประปา  จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา 
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสำรวจและแผนที่ 
         - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
         - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
         - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 
         - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล  

การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการ

จัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน