E-Service

วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-9 of 9 results.
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วิศวกรโยธา.pdf
นายช่างโยธา.pdf
นายช่างสำรวจ.pdf
วิศวกรไฟฟ้า..pdf
นายช่างไฟฟ้า.pdf
นายช่างผังเมือง.pdf
นายช่างเขียนแบบ.pdf
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักบริหารงานการคลังต้น-สูง.pdf
นักบริหารงานช่างต้น-สูง.pdf
นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง.pdf
นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง.pdf
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
นักผังเมือง.pdf
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
สถาปนิก.pdf